Hartmanns støtter forskjellige veldedige formål med økonomiske midler.

CSR

Hartmanns Corporate Social Responsibility består av en rekke retningslinjer om mangfold og sosialt ansvar, etterlevelse av prinsippene i FNs Global Compact og spesifikke retningslinjer angående miljøet.

Mangfold og sosialt ansvar

Hartmanns består i dag av 130 kvalifiserte medarbeidere, som alle ved ansettelsen har underskrevet på å overholde våre interne retningslinjer.

Våre retningslinjer er dessuten publisert i den interne personalhåndboken og på vårt intranett:

 • I Hartmanns har vi den holdningen at vi som Annen Aktør, vikarbyrå og rekrutteringspartner skal reflektere det jobbmarkedet vi arbeider i. Derfor er det en del av Hartmanns’ personalpolitikk å reflektere mangfold.
 • I Hartmanns har vi den holdningen at vi som rekrutteringsvirksomhet, Annen Aktør og vikarbyrå har et vesentlig medansvar for at arbeidsmarkedet skal være rommelig og mangfoldig.
 • Vi tar derfor ansvar for å arbeide med kandidater uten hensyn til etnisk bakgrunn, sosiale forhold, politisk tilhørighet, kjønn eller alder.
 • Hartmanns praktiserer disse holdningene med hensyn til både kunder og egne medarbeidere, hvor vi legger vekt på en bred fordeling av kompetanser.
 • Hartmanns har siden 2002 vært medlem av det frivillige Netværk Storkøbenhavn «Socialt Ansvar». Dette er et nettverk av private og offentlige virksomheter som arbeider med å fremme sosialt ansvar i næringslivet.

Mangfold i Hartmanns

 • Medarbeiderne i Hartmanns er aldersmessig fordelt fra 25 til 69 år
 • Det er en jevn fordeling av kvinner og menn på alle nivåer, inkludert i ledelsen.
 • Hartmanns lærer vanligvis opp to elever på løpende basis.
 • Ca. 5 % av våre medarbeidere er av annen etnisk herkomst
 • Hartmanns har regelmessig kandidater i praksis, ansatte på lønnstilskudd og/eller som del av andre arbeidsmarkedstiltak.

Miljø

Hartmanns arbeider for et bedre miljø og arbeidsmiljø og prioriterer miljø-, helse- og sikkerhetshensyn i vår beslutningsprosess.
Vi tar hensyn til vern av miljø og arbeidsmiljø til gagn for medarbeidere, kunder, kandidater, samarbeidspartnere og lokalsamfunnet. Vi anser våre medarbeidere som vår viktigste ressurs.
 
Dette innebærer at vi:

 • Sørger for at våre ledere tar ansvar for miljø og arbeidsmiljø, og sikrer at arbeidsmiljøet integreres i det daglige arbeid i samarbeid med sikkerhetsorganisasjonen.
 • Arbeider med løpende miljø- og arbeidsmiljøforbedringer
 • Utdanner og motiverer våre medarbeidere til å ta ansvar og handle i alle spørsmål som vedrører våre egne kollegers og kunders sikkerhet
 • Etterlever aktuelle lover, tillatelser og myndighetskrav

Informerer åpent om retningslinjer for miljø- og arbeidsmiljø, samt innsats på disse områdene

Norges Blindeforbund

Vi har valgt å inngå samarbeid med Norges Bindeforbund. Med rekruttering som fagområde, er det en selvfølge for Hartmanns å ønske at så mange som mulig skal få muligheten til å delta i arbeidslivet, og dermed kunne unngå et liv i fattigdom. Derfor gir Hartmanns en øyeoperasjon, og synet tilbake til et menneske, for hver nye rekruttering vi gjør gjennom vårt selskap.

På verdensbasis er om lag 32 millioner mennesker unødvendig blinde av grå stær. Svært mange er arbeidsføre mennesker i sin beste alder. I fattige land, uten noe offentlig sikkerhetsnett, er det å miste synet det samme som å miste muligheten til å forsørge seg selv og sin familie. Man er dømt til et liv i fattigdom. Med en enkel operasjon kan disse menneskene få synet tilbake, og dermed muligheten til arbeid og utdanning. Med rekruttering som fagområde, er det en selvfølge for Hartmanns å ønsker at så mange som mulig skal få muligheten til å delta i arbeidslivet, og dermed kunne unngå et liv i fattigdom. Derfor gir vi en øyeoperasjon, og synet tilbake til et menneske, for hver nye rekruttering vi gjør gjennom vårt selskap.

www.blindeforbundet.no/icare/om-icare

https://www.youtube.com/watch?v=iZWcqwt35MI&list=PLEOYTxhR4kViRFf_7iILRNvdVw_vWZPGQ

MOT

Vi har valgt å inngå samarbeid med den norske frivillige organisasjonen MOT, da vi ønsker å støtte opp om organisasjonens arbeid med å skape robuste unge og trygge ungdomsmiljøer.

MOTs verdier er:

 • MOT til å leve
 • MOT til å bry seg
 • MOT til å si nei

Grunntanken om å jobbe i forkant med unge mennesker, er i tråd med Hartmanns' filosofi om at man skal være sjef i sitt eget liv.

Adm. dir i Hartmanns, Anne-Mette Ravn, sitter i styret i MOT, og Hartmanns har vederlagsfritt vært med på å rekruttere de to daglige lederne av MOT

Les mer på www.motdanmark.dk eller www.mot.no